Cementownia Warta S.A. w Trębaczewie obchodzi swoje 60 – lecie

Materiał informacyjny Cementownia Warta
Diamentowy Jubileusz to doskonała okazja do spojrzenia w przyszłość z nadzieją i determinacją.

60 lat to czas wielu wyzwań i zmian. Firma nie uniknęła trudnych okresów, takich jak kryzysy gospodarcze czy zmieniające się trendy rynkowe jednakże zawsze pozostawała na czele innowacji, adaptując się do zmieniających się warunków i podążając za ewolucją potrzeb swoich klientów. Niezachwiana wierność wartościom jakości, uczciwości i zaufania przyczyniła się jednak do zdobycia uznania klientów i budowy silnej marki.


14 lipca 1959 roku Decyzją Ministra Budownictwa powołano przedsiębiorstwo Cementownia „Działoszyn” w Budowie w Działoszynie. 14 grudnia 1963 roku w wybudowanym od podstaw zakładzie rozpalono pierwszy piec obrotowy, a 8 maja 1964 roku zakład Cementownia „Warta” przekazana została do eksploatacji.


Zakład od czasów rozpoczęcia swojej działalności miał istotny wkład w rozwój gospodarczy lokalnych miejscowości – Działoszyna i Pajęczna. Wraz z budową Cementowni podjęto budowę osiedla w Działoszynie, osiedla domków przy Cementowni dla pracowników bezpośredniego dozoru oraz kilku bloków w Pajęcznie. Zakład przyczynił się do budowy infrastruktury socjalnej np. przedszkoli, szkół itd. W typowo rolniczej okolicy miał nagle powstać ogromny zakład, który potrzebował kilku tysięcy pracowników. Dzięki zapotrzebowaniu na usługi w otoczeniu Cementowni powstało wiele podmiotów gospodarczych związanych z transportem, czy usługami remontowymi. Obecnie w bazie kontrahentów Cementowni Warta S.A. jest ok. 1000 firm z terenu Gmin Działoszyn i Pajęczno z którymi Spółka na bieżąco współpracuje.

W latach 80 i 90 ze względu na trudną sytuację gospodarczą likwidacji poddano kilka zakładów cementowych.
Postępowanie układowe było prowadzone również w stosunku do Cementowni „Warta”. Tegoroczny Jubileusz to także ponad 30 lat od momentu, kiedy Grupa Miebach rozpoczęła inwestowanie w Polsce. Taka okazja pojawiła się, gdy polska gospodarka, na początku lat 90 minionego stulecia, otworzyła się na zagraniczne inwestycje, stwarzając podstawy owocnej współpracy.
Trudne uwarunkowania gospodarcze, przestarzałe urządzenia, przez to duże obciążenie dla środowiska, chęć zachowania możliwie wielu miejsc pracy, a także potrzeba ogromnych nakładów inwestycyjnych – tak trudna była sytuacja wyjściowa Cementowni „Warta” przed 30 laty. - wspomina ten czas Prezes Zarządu Cementowni Warta S.A. Dariusz Gawlak.

W tym czasie Grupa Miebach miała już za sobą prawie 100 lat doświadczeń w obszarze techniki, urządzeń oraz produkcji cementu w cementowni w Erwitte w Westfalii w Niemczech, regionie, uważanym za centrum niemieckiego przemysłu cementowego. Wspólne interesy z Grupą Hellweg doprowadziły najpierw do nabycia większościowego pakietu akcji Cementowni „Odra”, a następnie jej prawie całkowitej modernizacji. Wraz z Grupą Hellweg i jej marketami budowlanymi oraz Grupą Edelhoff, działającą w zakresie unieszkodliwiania odpadów nabyto w końcu większościowy pakiet akcji Cementowni „Warta” i następnie, w ciągu ostatnich 30 lat, przeprowadzono kompleksowe inwestycje modernizacyjne.

W 1994 r. po przejęciu większości udziałów w KCW „Warta” SA przez Spółkę Polen Zement Beteiligungsgesellschaft GmbH z Dortmundu zdecydowano o modernizacji linii wypału klinkieru nr 5 na metodę suchą. Roboty ruszyły na początku 1999 roku, a po niemal dwóch latach zmodernizowana linia była gotowa do eksploatacji. Rozpoczęto jej użytkowanie i potwierdziły się wcześniejsze analizy - zmodernizowany piec nr 5 miał wydajność czterech pieców Warty I, a ponadto inwestycja miała niezwykle ważne znaczenie ze względu na ograniczenie emisji. Był to jeden z pierwszych i istotniejszych - nowych kierunków modernizacyjnych w historii Zakładu.

Kolejna linia produkcyjna - linia nr 6 była przygotowana do wypału klinkieru metodą półsuchą. Przeprowadzona w 2009r. modernizacja przystosowała jednak linię nr 6 do produkcji klinkieru metodą suchą, która jest nowocześniejsza, m.in. w sposób efektywny zmniejsza zużycie energii na jednostkę wypalanego klinkieru. Uruchomienie po dwóch latach zmodernizowanej, drugiej nitki produkcyjnej zamknął pewien etap w dziejach` Cementowni - modernizację Cementowni Warta II z technologii mokrej do technologii suchej, nowoczesnej pod względem jednostkowego zużycia energii cieplnej, możliwości stosowania paliw zastępczych oraz bezwzględnie ochrony środowiska. – wspomina inwestycje Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny Cementowni Warta S.A. Dariusz Gawlak. Nie można pominąć roli ludzi w historii sukcesu Cementowni Warta S.A. Pracownicy, którzy wnieśli swoje talenty, zaangażowanie i lojalność, są kluczowymi składnikami tej historii. Wielu z nich spędziło w firmie całe dziesięciolecia, a w zasadzie całe swoje życie zawodowe wnosząc swój wkład w rozwój firmy i współtworząc jej sukces. Ich praca jest nieoceniona i zasługuje na najwyższe uznanie.

Od czasu prywatyzacji Inwestor i Główny Akcjonariusz Cementowni Warta S.A. Firma Polen Zement Beteiligungsgesellschaft GmbH z Dortmundu zainwestował w ramach wydatków inwestycyjnych w Cementownię Warta S.A. ok. 1 029 mln zł.

Na wydatki inwestycyjne zmniejszające oddziaływanie Zakładu na środowisko wydano tylko w ostatnich dziesięciu latach ok. 153 mln zł.

Obecne czasy to zupełnie nowe wyzwania. Sektor cementowy w Polsce, razem z budowlanym, odpowiadają za blisko 8 procent PKB. Cały krajowy sektor cementowy w kraju tworzy 12 zakładów, w tym 10 cementowni pracujących w pełnym cyklu produkcyjnym. Dzięki programowi inwestycyjnemu o wartości ponad 10 mld zł, krajowe cementownie stały się jednymi z najnowocześniejszych w Europie, a Polska – drugim producentem cementu w UE. Cement jest swoistym papierkiem lakmusowym sytuacji gospodarczej, a przed branżą – strategicznie ważną dla całego budownictwa – stoi szereg wyzwań.

Priorytetem branży cementowej w Polsce jest redukcja emisji CO2 o 55% do 2030r. i osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 r. Niestety nie da się wyprodukować klinkieru cementowego bez emisji CO2 (ok. 63% tej emisji to emisja procesowa pochodząca z rozkładu węglanu wapnia).

Cementownia Warta S.A. stawia jednak na dalsze ograniczenie wpływu na środowisko - poczyniła w ostatnich latach inwestycje polegające m.in. na zmniejszeniu zużycia energii poprzez m.in. budowę farm fotowoltaicznych, czy nowatorskie - mniej energochłonne technologie wytwarzania cementu (firma uzyskała w 2021r. patent naukowy w ramach realizowanego przedsięwzięcia dot. opracowania autorskiej technologii wytwarzania cementu o ulepszonych parametrach jakościowych).

Przebudowa nie użytkowanego Młyna Surowca na Młyn Cementu nr 5 i zastosowanie Sztucznej Inteligencji do sterowania procesem produkcji, pozwala zaoszczędzić dużą część energii elektrycznej potrzebnej do wyprodukowania tony cementu w porównaniu do innych młynów, jednocześnie poprawiając jego własności .

Zwiększenie ilości posiadanych Młynów Cementów z 4 sztuk do 5 sztuk pozwala również na bardziej elastyczne podejście do produkcji cementu i pobieranie z sieci nadmiaru energii elektrycznej produkowanej ze źródeł OZE, a ograniczanie poboru w godzinach, gdy jest ona nie dostępna. Ma to również bardzo pozytywny mikroskalowy wpływ na Krajowy System Energetyczny m.in. pomagając w jego stabilizacji oraz w pewnym stopniu ograniczając konieczność wyłączania produkcji z OZE w Polsce przy dużych generacjach. Dokładamy w ten sposób swoją małą cegiełkę w ograniczeniu emisji dwutlenku węgla w Polsce.

Z własnej instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na terenie zakładu o mocy około 1MWp udało się uzyskać w 2023 roku 912 MWh czystej zielonej energii elektrycznej, dzięki czemu do atmosfery nie zostało wyemitowane około 697 ton dwutlenku węgla.

W planach firmy jest dalszy rozwój instalacji fotowoltaicznych na terenie zakładu poprzez wykorzystanie m.in. dachów hal magazynowych czy niezabudowanych terenów.

W roku 2023 rozpoczęły się również prace projektowe związane z planowaną budową farmy fotowoltaicznej o mocy 95MWp w okolicy miejscowości Pajęczno i przyłączonej bezpośrednio do Cementowni WARTA S.A. Energia elektryczna wyprodukowana z tej farmy pozwoli na znaczne zwiększenie udziału tzw. czystej zielonej energii w procesie produkcji cementu jak również ograniczy emisję dwutlenku węgla do atmosfery o około 72 675 ton w przypadku wyprodukowania jej ze źródeł konwencjonalnych.

Firma ograniczyła również zużycie paliw kopalnych prowadząc proces wypału klinkieru przy współspalaniu paliw alternatywnych. Paliwa alternatywne obecnie używane przez polską branżę cementową są zgodne z wymogami stawianymi przez zieloną transformację. Posiadają również znaczną przewagę nad tradycyjnymi spalarniami śmieci, ponieważ paliwa alternatywne spalają się w piecach cementowych bez żadnych produktów ubocznych – wszystko zostaje wbudowane w strukturę klinkieru, bez negatywnych skutków ubocznych również na dalszych etapach przeróbki cementu.

W 2005 r. obejmując stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Naczelnego Pan Dariusz Gawlak, wyznaczył główny cel i misję działania Cementowni Warta S.A.: dążenie do osiągnięcia trwałego i zrównoważonego rozwoju, który zapewni długoterminową przyszłość firmie, pracownikom i  lokalnej społeczności.

Droga do jego realizacji nie była łatwa.

„Kiedy w lipcu 2005 r. obejmowałem funkcję prezesa spółki, największym z wyzwań, z którymi musiałem się zmierzyć, było ugruntowanie odpowiedzialnego, transparentnego oraz zaangażowanego społecznie i środowiskowo charakteru jej działalności. Motywacją do realizacji tego celu była dla mnie potrzeba odpowiedzi na funkcjonujący w opinii publicznej sposób postrzegania spółek z sektora wydobywczego. Zdawałem sobie sprawę z tego, że zdobycie zaufania interesariuszy i przekonanie ich, że Cementownia Warta S.A. nie tylko składa słowne deklaracje, ale faktycznie bierze na siebie odpowiedzialność za minimalizowanie i kompensowanie wpływu wywieranego na otoczenie, wymaga bardziej zdecydowanych działań.”-wspomina Dariusz Gawlak w przedmowie do pierwszego Raportu ESG Cementowni Warta S.A.

Pomimo różnych barier i trudności Cementownia Warta konsekwentnie realizowała przyjęte założenia, włączając do strategii zarządzania firmą certyfikowany, zintegrowany system zarządzania oparty m.in. na wymaganiach normy środowiskowej ISO 14001 i systemu ekozarządzania i audytu EMAS, które umożliwiły firmie osiąganie większej efektywności środowiskowej.

Równocześnie ze zmianami na poziomie strategicznym, Cementownia przeszła dynamiczną transformację technologiczną, pozwalającą na dalsze ograniczanie oddziaływania na środowisko: wdrożyła nowoczesne technologie i działania umożliwiające redukcję emisji CO2, zużycia wody i energii, zwiększyła wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i paliw alternatywnych, ograniczyła zużycie surowców nieodnawialnych.

Wdrożone na przestrzeni lat zmiany ułatwiły przedsiębiorstwu skuteczne przygotowanie się do nowych wyzwań związanych z osiągnięciem neutralności klimatycznej do 2050 roku i obowiązkiem rozliczania się z rezultatów działań podejmowanych w ramach zrównoważonego rozwoju (ESG) w sprawozdaniu zgodnym z wymogami wprowadzonymi przez unijną dyrektywę w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD).


W 2023 roku Cementownia Warta S.A. opracowała i opublikowała swój pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju, stanowiący podsumowanie zaangażowania Spółki w budowanie zrównoważonej przyszłości Polski obejmujący najważniejsze kwestie z obszaru środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego.
„Czujemy na sobie wagę odpowiedzialności za wpływ jaki wywieramy na środowisko, otoczenie

i gospodarkę, dlatego konsekwentnie uwzględniamy czynniki ESG w prowadzeniu naszej działalności i komunikujemy je Interesariuszom, wyprzedzając obowiązek sprawozdawczy, którym jesteśmy objęci od 2026 roku. Pierwszy raport ESG jest dowodem na to, jak bardzo ważne są dla nas kwestie zrównoważonego rozwoju. Jako firma odpowiedzialna społecznie chcemy je promować inspirując inne przedsiębiorstwa do podejmowania wysiłków na rzecz zrównoważonej transformacji.”-zapewnia zapewnia Prezes Zarządu Dariusz Gawlak w związku z publikacją Raportu ESG.


W Cementowni Warta S.A. wdrożono zintegrowany system zarządzania jakością (ISO 9001) rozszerzony o wymagania NATO (AQAP 2110), system zarządzania środowiskiem (ISO 14001/EMAS), system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 45001) oraz system zarządzania jakością badań (ISO 17025). Warto podkreślić, iż pierwszy certyfikat Cementownia Warta S.A. otrzymała już w roku 2004 r. W następnych latach w Cementowni Warta S.A. wdrożono kolejne systemy zarządzania, które były i nadal są auditowane przez niezależne zewnętrzne podmioty (akredytowaną jednostkę certyfikującą oraz Polskie Centrum Akredytacji).

Cementownia Warta S.A. jest pierwszą w województwie łódzkim i dwudziestą piątą firmą w kraju, która uzyskała europejski certyfikat EMAS. W historii Spółki, bardzo ważne było wdrożenie i otrzymanie certyfikatu systemu ekozarządzania EMAS. EMAS to duże wyróżnienie dla organizacji, które uwiarygadnia proces zarządzania środowiskowego. Audity potwierdzają spełnienie wymagań norm i dokumentów odniesienia, stanowią skuteczne narzędzie w nadzorowaniu zarządzania wpływem spółki na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo. Wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania wzmacniają wizerunek firmy, zapewniają spójność w działaniach, pomagają budować świadomość oraz w sposób ciągły identyfikować działania doskonalące.

Działania Spółki na rzecz środowiska naturalnego podkreśla również historyczna zmiana logotypu Cementowni Warta S.A. zawierającego niebiesko – zieloną kolorystykę.

Spółka dużo uwagi poświęca aspektom społecznym. Utrzymuje bliskie kontakty z lokalną społecznością, współpracuje z samorządami. Pomaga placówkom edukacyjnym i wychowawczym, wpiera działania związane z kulturą, sportem i rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, dba o dobrostan własnych pracowników.
W strategii Zrównoważonego Rozwoju Cementowni Warta S.A. aspekt społeczny zajmuje równorzędne miejsce z celami środowiskowymi. Tylko w 2023r. Spółka wydała na ten cel: 369,5 tys. zł.

Działania Cementowni Warta S.A. podejmowane na rzecz lokalnych społeczności:

 • Wsparcie Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego i realizowanego przez Fundację programu stypendialnego dla uczniów i studentów z powiatu pajęczańskiego pozostających w trudnej sytuacji materialnej lecz osiągających wysokie wyniki w nauce.
 • Wsparcie Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Cementowni Warta S.A. Klub przy Cementowni Warta z ponad 40 letnią tradycją oraz wsparcie lokalnych zbiórek krwi i osocza.
 • Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego - Wsparcie całorocznych działań Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Trębaczew, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Niwiska Górne, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Grądy, Lokalnej Grupy Działania "Załęczański Łuk Warty", Stowarzyszenia Wsi Grądy, Koła Gospodyń Wiejskich z Wydrzynowa.
 • Wsparcie imprez sportowych oraz lokalnych klubów sportowych (ok. 10 klubów i stowarzyszeń sportowych z terenu powiatu pajęczańskiego), wsparcie klubów sportowych na szczeblu wojewódzkim -propagowanie kultury fizycznej oraz zdrowego trybu życia.
 • Realizacja programu społecznego "Eko Warta" , który ma na celu przybliżyć ideę „zero waste/less waste”.
 • W okresie pandemii Cementownia Warta S.A. miała swój wkład w walkę z koronawirusem SARS-CoV-2. Wsparto darowiznami finansowymi oraz rzeczowymi szpitale w Radomsku, Pajęcznie oraz Wieluniu.Wsparto również organizację stałego punktu szczepień organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Pajęcznie.
 • wsparcie imprez kulturalnych na terenie Działoszyna, Pajęczna, Trębaczewa (Dni Działoszyna, Dni Pajęczna, Warta Song, wsparcie dla lokalnych domów kultury).

Cementownia Warta S.A. w 2023 roku doceniona została na wielu aspektach swojej działalności. Szereg nagród i wyróżnień potwierdza profesjonalizm i nowoczesność zakładu.

W 2023 roku Cementownia Warta S.A. otrzymała:

 • Certyfikat Jakości Biznesu Przedsiębiorstwo Fair Play 2023, oraz Platynowy Laur Przedsiębiorstwa Fair Play,
 • W grudniu 2023 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i nadanie Cementowni Warta S.A. tytułów: Efektywna Firma, Gepard Biznesu, Mocna Firma Godna Zaufania, Wielki Brylant Polskiej Gospodarki i Wielki Modernizator 2022 w XVII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2022, XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022, XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022, XI edycji Konkursu Wielki Modernizator 2022 i X edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2022.
 • Firma zachowała prawo oznaczania swoich produktów znakiem ,,Pewny Cement”.
 • Cementownia Warta S.A. w Trębaczewie 1 lipca 2017 roku uzyskała prawo używania znaku „Pewny Cement” do opisywania wszystkich swoich cementów. Znak jakości przyznawany jest przez Kapitułę Programu za spełnienie najwyższych norm i specyfikacji technicznych dotyczących parametrów cementu na wszystkich etapach: produkcji, konfekcjonowania i dystrybucji. Jest to potwierdzenie wysokiej dbałości o utrzymanie stałej i bardzo dobrej jakości produktów oraz czytelny znak dla klientów oraz konsumentów co do klasy cementów z Cementowni Warta S.A. „Pewny Cement” przyznawany jest tylko najlepszym producentom.
 • Podczas 26. edycji Polskiej Nagrody Jakości 2023, która odbyła się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta m. st. Warszawy Cementowni Warta S.A. otrzymała Godło Promocyjne Jakość Roku za innowacyjny cement Warta CEM I 42,5 N -LH/SR 5/NA. Polska Nagroda Jakości została powołana w 1995 roku przez Krajową Izbę Gospodarczą, Fundację “Teraz Polska” oraz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji do nagradzania firm z różnych branż, które w swojej działalności skutecznie stosują filozofię Zarządzania przez Jakość.
 • Firma aktywnie kreuje Program Eko Warta Cementowni Warta S.A., a w ramach projektu działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i zero waste.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Materiał oryginalny: Cementownia Warta S.A. w Trębaczewie obchodzi swoje 60 – lecie - łódzkie Nasze Miasto

Wróć na lodzkie.naszemiasto.pl Nasze Miasto